مرور برچسب

صید مروارید

صید مرواریدها در خلیج فارس از چه زمانی انجام می‌شد و در منابع معتبر درباه آن چه آمده است؟

تا ۷۰ سال قبل، کیش اهمیت خود را به عنوان یکی از مهمترین مراکز صید مرواریدها حفظ کرد. مرواریدی که در کیش استخراج می‌شود بیشتر از سایر نقاط مربوط به ایران است