مرور برچسب

ضدعفونی

کرونا در خواب بود یا بیداری

مردم یکدفعه همه با هم مریض نمی‌شوند بریزند بیمارستان. یک ‌فکری برای کادر درمان می‌کنند. نترس قضیه الکل را به او نمی‌گویم. کرونا در خواب بود یا بیداری.