مرور برچسب

ضربه‌ دولیوچاگی

دوست دارم مریض بشوم

با تعجب و چندش پرسید: «وسط پارک چه‌کار می‌خواهی بکنی کثافت؟» مستأصل به اطراف نگاه کردم. فرشته‌ نجاتم آن‌جا بود. دوست دارم مریض بشوم.