مرور برچسب

طبیعت لُرستان

شلیک به تنوع‌زیستی لرستان

از بین رفتن گونه‌های حساسی همچون سمندر لرستانی، سنجاب، کل و بز کوهی، پلنگ و سایر موجودات زنده به ویژه درخت بلوط که در یک دهه اخیر مورد بهره کشی‌های گسترده یی قرار گرفته می‌تواند آینده لرستان…