مرور برچسب

طنز عمل بینی

تازه ابروهایش را هم برداشته!

جماعت دیگر نتوانست خودش را نگه دارد. چند نفری بلند خندیدند. منشی به اعتراض سیس بلندی کشید ولی خودش هم لبخند بزرگی بر لب داشت. تازه ابروهایش را هم برداشته!