مرور برچسب

طنز کرونایی

الکل در مانتو فروشی

برای چه دخانیات حمل می‌کردی؟ اعتراف می‌کنی که اهل دود و دم هستی؟! برای همین ۸۰ درصد ریه‌ات از بین رفته است؟ الکل در مانتو فروشی