مرور برچسب

طنز کرونا

کرونا در خواب بود یا بیداری

مردم یکدفعه همه با هم مریض نمی‌شوند بریزند بیمارستان. یک ‌فکری برای کادر درمان می‌کنند. نترس قضیه الکل را به او نمی‌گویم. کرونا در خواب بود یا بیداری.

دوست دارم مریض بشوم

با تعجب و چندش پرسید: «وسط پارک چه‌کار می‌خواهی بکنی کثافت؟» مستأصل به اطراف نگاه کردم. فرشته‌ نجاتم آن‌جا بود. دوست دارم مریض بشوم.