مرور برچسب

ظروف مفرغی

اینترنت سمت توالت‌ها قوی‌تره

یعد شاکی می‌شه و می‌ره پیش مسئول موزه و داد و بی‌داد می‌کنه: آقا وسط سالن جای گذاشتن جهیزیه است؟ داشتم اتک می‌زدم خیر سرم. اینترنت سمت توالت‌ها قوی‌تره.