مرور برچسب

ظنر

جیب زمینی و اقامت فضایی

اگر بار اولی باشه که تو فضا دیدنتون باید ۲۲۰ میلیون دلار و بار دوم ۳۳۰ میلیون دلار خروجی بدین، اگر هم بار سومی باشه که تو فضا دیدنتون شما حتماً یا تونل زمان شخصی دارین یا باید سریع به یه…