مرور برچسب

عباس رضوانی

جغرافیای اضطراب مهربان

خودت را که دست شعرها بسپاری گویی این شاعرِخبرنگارِ فرهنگیِ عاشق سفر دارد تو را به سبک همان شهر فرنگ‌های قدیم به یک گردش می‌برد. و البته باید مراقب ارمغانش بود: اندوهی تلخ و شیرین.