مرور برچسب

عبدالجبار کاکایی

علاج درد زلزله، صدقه نیست

در ازدحام کوچه شب زلزله مردی به ظاهر متشرع با اشاره به زنی که از ترس بی‌روسری بیرون دویده بود، زیر لب گفت همین کار است که خدا به جانمان افتاده! و تصور غلطی از مفهوم الوهیت را بین نوجوانان…