اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

فیلم خودکشی

خود کشی برای سلفی

اکثر مردم جهان حداقل یک بار در طول زندگی خود در مورد خود کشی فکر می‌کنند. نظر خودکُش‌ها در کشور ما چیست؟ آن‌ها چگونه خود را می‌کشند؟