مرور برچسب

قره تپه سگزآباد

کاوش در گورستان نویافته عصرآهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد

در گورها بقایای جانورانی از قبیل بز، گوسفند نابالغ، گاو، شتر و اسب به دست آمد که نشان از تدفین حیوانات در کنار مردگان دارد. کاوش در گورستان نویافته عصرآهن ۲ و ۳ قره تپه سگزآباد.
ادامه مطلب ...