مرور برچسب

قیمت اینترنت

تعداد مشترکان اینترنت در کشور، چند درصد از مردم ایران اینترنت دارند؟

از طرفی ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند مطابق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال جاری، ۸۶.۸۰ درصد است که شامل ۱۲.۲۳ درصد اینترنت پهن باند ثابت و ۷۴.۵۸ درصد ضریب نفوذ پهن‌باند سیار می‌شود.
ادامه مطلب ...