مرور برچسب

لک لرستان

لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با هم دارند؟

خطاهای ناشی از شباهت اسامی اخیرا در موارد متعددی مثل لک و لاک، سگوند و سکا، بختیاری و باکتریا، کاسیان و کاسی و غیره دامن‌گیر لرستان‌شناسی شده است. لک های لرستان و لک داغستان ارتباطی با…
ادامه مطلب ...