مرور برچسب

مارک تایلر

عباس قانع و تقلید از گزارشگران انگلیسی؛ اما آن‌ها در جو ورزشگاه اما او در استودیوی ایزوله

عباس قانع و تقلید از گزارشگران انگیسی؛ اما آن‌ها در جو ورزشگاه اما او در استودیوی ایزوله. با نبود بزرگان گزارشگری، این روزها او را بیشتر می‌بینیم.
ادامه مطلب ...