مرور برچسب

مصطفی مشایخی

شعر طنز ماسک از مصطفی مشایخی

طنزپردازان بی‌کار نماندند و این بیماری را دست‌مایه سرودن اشعار طنزی قرار دادند. در ادامه یکی از این اشعار طنز را می‌خوانیم. شعر طنز ماسک از مصطفی مشایخی.