مرور برچسب

مصلی مشهد

روزبازار هنر در مجموعه فرهنگی‌تاریخی بنای مصلی در مشهد راه اندازی می‌شود

مدیر مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی بنای تاریخی مصلی از حمایت هنرمندان صنایع‌دستی با احداث روزبازار هنر در مجموعه فرهنگی تاریخی بنای مصلی مشهد خبر داد.