مرور برچسب

معاهده پاریس

خودکشی ابرقدرت

خودکشی ابرقدرت. تصمیم تازه ترامپ، معاهدات و معادلات بین‌المللی رابطه‌ای دوسویه با یکدیگر و اثرگذاری قدرتمندی بر شاخص‌های اقتصادی و سیاسی جهان دارند.