مرور برچسب

ناصر فکوهی

کلان‌شهرهای غیرقابل زندگی؟

در سال‌های دهه ١٣۵٠، سازمان برنامه‌وبودجه طرحی را با همکاری دولت فرانسه و شرکت مهندسین مشاور «ستیران» به اجرا درآورد که گزارش آن در سال ١٣۵۵ با عنوان «گزارش مطالعه استراتژی درازمدت طرح آمایش…