مرور برچسب

نسیم وصل

مرغ سحر به عشق استاد

شهر چهارصدهزارنفری خرم‌آباد که به خاطر تعداد زیاد اجراهای زنده موسیقی به پایتخت کنسرت معروف شده است و در هر خانه‌‌اش یک ساز وجود دارد، هنوز یک سالن برای این کار ندارد.