مرور برچسب

نشست

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است

تئاتر هنری است که شرافتش در همنفسی با مردم و جامعه تعریف شده است. به گزارش پایگاه خبری گلونی، شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه تئاتر در پی حواشی اخیر نوشت: هنر در ذات خود تفکرمحور است. هستی و…