مرور برچسب

هخامنشی

هخامنشی

ابولحسن نجف‌زاده در کتاب پاسارگاد شهر کوروش نوشته است: پیشینه‌ای بر فرمانروایی کوورش فرمانروایان انشان با توجه به اسناد به جای مانده چون استوانه کوروش، سالنامه نبونید( Nabunid) و پیدا شدن یک مهر نو ایلامی در تخت جمشید نیای کوروش (چیش پیش، کوروش انشان و کمبوجیه اول بروی سرزمین های مرتفع انشان =Ansan (تل ملیان) در هشتاد کیلومتری غرب تخت جمشید حکومت مستقلی را برپا نمودند.

تأسیس پادشاهی انشان در ابتدا از سوی همسایگان آنها چنان جدی گرفته نشد زیرا از یک طرف سرزمین مرتفع انشان به دور از منازعات سیاسی بین قدرت‌های بزرگ آن زمان چون آشور، ماد، ایلام و بابل بود و از سوی دیگر انشانی‌ها بارها در زمان تسلط همه جانبه پادشاهان ایلامی نیز همین اقتدار را از خود نشان داه بودند که شاهان بزرگ ایلامی چون کوتیر ناهوتنه ( Kutir – Nahunte ) القاب خود را با عناوین پادشاهی شوش و انشان مزیین می‌کردند و در اصل می‌توان این چنین بازگو کرد که سرزمین انشان آن بخش از پادشاهی ایلام بود که قدرت و استعداد آن حالتی بکر و نهفته داشت.

پس از فروپاشی حکومت ایلام از آنجا که این سرزمین به شاهزاده‌نشین‌های متعددی تقسیم گردید فرصت مناسبی پدیدار گشت تا کورش اول یا کوروش انشان علم استقلال را بر افراشته کند و حکومت نیمه مستقلی را در شرق حکوت ایلام برپا دارد.

با این تفکر وی تمامی توان خود را به کار بست تا تمامی سران بومی دشت مرودشت و بیضا اپارس مرکزی را با خود همراه سازد.

اثر مهر شاهانه هخامنشی او که بر طبق سنت‌های ایلامی حک شده او در کاووش‌های تخت جمشید به دست آمد نشان از این دارد که وی توانسته است بر بخش‌های وسیعی از سرزمین فارس مرکزی دست یابد.

مهر کورش انشان سواری را به شیوه پادشاهان نو ایلامی نشان می‌دهد که از روی دو جنگاوری که در خاک افتاده‌اند با اسب می‌پرد و نیزه اش را به سوی جنگجوی دیگری رها می‌کند و دارای این عبارت به خط ایلامی نو است: کوروش انشان، پسر چیش پیش.

پایان پیام