مرور برچسب

هزینه پایتخت نشینی

آقای الویری گفتند پایتخت نشینی هزینه دارد؛ مردم اگر پرداخت نکنند زباله‌هایشان دم در می‌ماند

آقای الویری گفتند پایتخت نشینی هزینه دارد مردم اگر پرداخت نکنند زباله‌هایشان دم در می‌ماند. نماینده شورای شهر گفت: ما می‌دانیم وضع مردم خوب نیست اما...