مرور برچسب

هشت گنبد

تاریخ هشت گنبد تهران

تاریخ هشت گنبد تهران. خیلی از قدیمی‌ها و مسن‌تر‌ها، میدان حسن‌آباد را قلب تهران می‌دانند و این میدان جای بسیار مهمی در خاطرات آنان دارد، اما ...