اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

هنرهای نمایشی

ضرورت اجتناب‌ناپذیر ارتباط فرهنگی هنری با کشورهای همسایه شمالی

هنرمندان کشورهای شمالی همسایه روش و سبک هنر و آموزش هنرمندان ایران را بالا دانسته و همین ارتباط باعث گردیده که به هنرهای ایرانی و به ویژه هنرهای نمایشی ایران اعتنا و برخورد خاص و مناسب…