مرور برچسب

هیدرولوژیکی

طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد

در نهایت، طرح‌ های بیمه کشاورزی می‌تواند بر استفاده از آب زیرزمینی تأثیر بگذارد. با این همه، ارتباط میان بیمه محصول و مصرف آب برای آبیاری همچنان ناروشن است.    
ادامه مطلب ...

انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب و کند و کاوی درباره معیارهای ارزیابی جامع

در این نوشتار انتقال میان‌ حوضه‌ ای آب از نگاه چندرشته‌ای بررسی می‌شود، و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا انتقال آب با یکپارچه‌نگری در مدیریت منابع آب سازگارپذیر است؟
ادامه مطلب ...