مرور برچسب

ورزشگاه

ازدواج در ورزشگاه آزادی

آیا روزی خواهد رسید که یک زوج در ورزشگاه آزادی با یکدیگر ازدواج کنند؟ آیا مثل بسیاری از کشورها ازدواج در ورزشگاه آزادی ممکن می‌شود؟