اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

پزشک

مسئولیت پذیری حلقه گمشده

مسئولیت پذیری خود یک چارچوب اخلاقی است که یک فرد یا یک سازمان یا هر ارگان دیگری که کاری را بپذیرد باید به نوعی مسئولیتش را هم بپذیرد اما متاسفانه آنقدر که باید و شاید به این موضوع پرداخته…