اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

کوهدشت

بررسی علت احیاء هنر صخره‌ای لرستان در دوران متاخر اسلامی با نگاهی به نقوش صخره‌ای لرستان

علیرغم گذشت حدود نیم قرن از معرفی رنگین نگاره‌های لرستان، این آثار هرگز بطور جدی مورد پژوهش قرار نگرفته است؛ این بی‌توجهی‌ها از سوی نهادهای متولی میراث فرهنگی نیز قابل ذکر است، به گونه‌ای که…