مرور برچسب

گرانی پوشک

سندرم پوشک قاچاق

من این روزها را خوب به خاطر میاورم. روزهای شیر خشک قاچاقی و بازار خالی از پوشک. اسمش را می‌گذارم سندرم پوشک و شیر‌خشک قاچاق که ظاهراًدر هر دولت یک دوره تجربه می‌شود.