مرور برچسب

گرانی کرایه خانه

جنگ صاحبخانه و مستاجر برای توافق مالی

اکثر مردم برای یک مدت کوتاه هم که شده طعم مستاجر بودن را چشیده‌اند. از طرفی حق مستأجران نیست که این همه کرایه‌خانه پرداخت کنند و از طرفی صاحب‌خانه‌ها هم حق دارند پول‌شان را بگیرند.