اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

گُلوَنی

اگر توانایی کمک به لرستان را ندارید دست کم نمک به زخم مردم این دیار نپاشید

اگر فرض را بر درستی این بگذاریم که بالگرد امکان پرواز در این مناطق را ندارد، باز هم این پاسخ نمی‌تواند قانع‌کننده باشد. اگر توانایی کمک به لرستان را ندارید دست کم نمک به زخم مردم این دیار…