مرور برچسب

ایمان خاکسار

پنج صبح به وقت بم

پنج صبح به وقت بم. امروز صبح برای سیزدهمین بار در همین ساعت و همین روز از همین ماه سال با تکان‌های شدیدی از خواب پریدم. در تخت‌خوابم بودم...