اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

درست نویسی

درست‌گویی واژه رسانه

ترکیب خود خوانده رسانه ملی - دست کم در قاب تلویزیون - می‌رود تا همه گیر شود. بیشترین فوتبال‌گوها، فیلم‌پردازها، خبرخوان‌ها و مدیرهای رادیو و تلویزیون، واژه رِسانه را نادرست بر زبان می آورند…