مرور برچسب

دیابت

پشتِ میز نَشین‌ها

ایجاد شدن لخته‌ی خون، آسیب به مهره‌های گردن و ستون ‌فقرات، پوکی استخوان، چاقی و سندرم تونل کارپال از جمله مهم‌ترین تهدیدات پشت‌میزنشین‌هاست. پشتِ میز نَشین‌ها