مرور برچسب

راضیه حسینی

مارش جنگ به صدا درآمد

زنگ که این‌طوری، پشت سر هم می‌خورد برای مازی و پاپابزرگ حکم مارش جنگ را داشت و سریع در جایگاه‌های مخصوص به خود قرار می‌گرفتند. مارش جنگ به صدا درآمد.