اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

مدیریت

کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره حقوق استفاده‌ غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی

کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره حقوق استفاده‌ غیرکشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی، به طور مشخص و به صراحت به طرح‌های انتقال میان‌حوضه‌ای نمی‌پردازد.