اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور رده

هنری

هنری که در فرهنگ ما نهادینه است، هنری که از ابتدا با ایران و ایرانی همراه بوده ولی مردم ما گاهی فراموشش می کنند. اخبار هنری سایت خبری گلونی را اینجا بخوانید

سبک های خبری و انواع آن

ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺳﺒﻚ ﺧﺒﺮﻧﻮیسی در ﻣﻴﺎن روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﻣﺮوز ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در این مطلب با انواع سبک های خبری و خبرنویسی به شیوه‌های مختلف آشنا می‌شویم.