مرور برچسب

امیر پروسنان

غلتیدن روی تشک کشتی

سالتو نیز مانند تاول، از آدم‌هایی می‌گوید که همه دوست دارند از آن‌ها بنویسند؛ آدم‌های جنوب شهری که بهترین سوژه برای خبرنگاران اجتماعی محسوب می‌شوند.