مرور برچسب

انگولک به جراید

ضربدر منفی کنید مثبت می‌شود

موتور رشد نقدينگي همچنان روشن است. برنامه‌هاي مهمی براي زندگی مردم داريم. حباب بزرگ بورس در حال تخليه. رشداقتصادی منفی شد. ضربدر منفی کنید مثبت می‌شود.