مرور برچسب

هشتگ

هشتگ خودت باش

در عکس‌ها هم همگی با لبخند به دوربین یا به افق‌های دوردست نگاه می‌کردند. آخر چرا این سیر منطقی روند خودش را طی نکرد لعنتی؟ هشتگ خودت باش