مرور برچسب

گهر

اشتران منهای کوه!

اشتران منهای کوه!. فشارهای کمرشکن از سوی برخی افراد با جایگاه‌های خاص سیاسی در کنار ورود دام به منطقه، فشار جوامع محلی و تغییر کاربری‌های...