اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

مهد کودک و پیش دبستانی الفبا در تهران

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، اثر پیگمالیون اشاره به یک پدیده روانشناسی دارد که بر اساس آن افراد نسبت به سطح انتظارات دیگران واکنش های مستقیم نشان می‌دهند.

برای نمونه اگر معلمی بر این باور باشد که بچه‌ای کند ذهن است، خود بچه هم باور می کند و واقعا دیر یاد می‌گیرد؛ در عین حال عکس این نیز صادق است.

بازی و اهمیت آن

بازی برای کودکان یک نیاز اجتناب ناپذیر است، می توان گفت بازی برای کودکان همان اهمیت را دارد که آب برای ماهی ها و اکسیژن برای تمام موجودات.

کودکان روحیات متفاوتی دارند و با توجه به ویژگی‌های خود، بازی های مختلفی را تجربه می‌کنند. عواملی که در انتخاب نوع بازی کودکان دخالت دارد عبارتند از:

تفاوت های فردی، میزان سلامتی، سطح رشد جسمی و حرکتی، بهره هوشی، جنسیت، خلاقیت، فرهنگ خانواده و موقعیت جفرافیایی. بر همین اساس بازی به انواع گوناگون تقسیم می‌شود.

اجتماعی شدن

اجـتماعـی شـدن فـرایـندی اسـت کـه طـی آن کـودک نـاتـوان بـه تـدریـج بــه شــخص خــود آگــاه، دانــا و ورزیـده در شـیوه هـای فـرهـنگی کـه در آن مــتولــد گــردیــده اســت تـبدیـل مـی‌شـود.

اجـتماعـی شـدن نـوعـی بـرنـامـه‌ریـزی فـرهـنگی نـیـســـت کـــه در آن کـــودک تـأثـیراتـی را کـه بـا آنـها بـرخـورد مـی‌کـند بـه طـور انـفعالـی جـذب نـمایـد.

اجـتماعـی شـدن فـرایـندی اســت کــه بــه انــسان، راه‌ــهای زنـدگـی کـردن در جـامـعه را مـی‌آمــوزد و شــخصیت مــی‌دهــد و ظــرفــیت‌های او را در جهــت انــجام وظـایـف فـردی و بـه عـنوان عـضو جامعه، توسعه می‌بخشد.

اردوی گروهی مهد کودک و پیش دبستانی الفبا در تهران

هـر چـه امکان بـازی‌های سـالـم و سـازنـده بیشـتر بـاشـد ، فکر و ذهـن کودک بهـتر پـرورش یـافـته و خـصوصـیت‌های اجـتماعـی او بهـبود مـی‌یـابـد.

زمـانی که کودکان قـادر بـه کنترل عـضلات خـود شـدنـد، مـرحـله تـماس بـا مـحیط فـرا مـی رسـد. بـه طـوری که بـا کنجکاوی مـی خـواهـند از مـسائـل پـیرامـون خـود آگـاه شـونـد و کسب ایـن آگـاهـی هـا مسـتلزم خـروج ازدنـیای فـردی و ورود بـه اجـتماع، ایـجاد و بـرقـراری کنش مـتقابـل بـا مـحیط اسـت.

گـروه کودکان مهـد کودک الـفبا

از این رو بـا گـروه کودکان مهـد کودک الـفبا هـمراه شـدیم تـا ببینیم که تـاثیرپـذیری کودکان در محیط سیرک بـه چـه صـورت اسـت و شـاهـد آن بـاشیم آیا از اثـر پیگمالیون در راسـتای رشد کودکان می‌توان بهره‌برداری بهینه نمود و تاثیر گذاشت.

اثر پیگمالیون که «انتظار دیگران از عملکرد شخصی» نیز نامیده می‌شود، یک پدیده طبیعی است که توسط دانشمندانی به نام‌های رابرت رازنتال و لنور جکابسون کشف شده است.

واضـح‌تـرین آزمـایش‌هـا در این مـورد بـر روی کودکان انـجام شـده اسـت.

تست آی کیو از تـعدادی دانـش‌ آمـوز گـرفـته شـد و بـرخی از دانـش‌آمـوزان بـه طـور تـصادفی انـتخاب شـده و بـه عـنوان بـرنـدگـان، بـه مـعلمانـشان گـزارش شـدنـد و بـعد از اینکه بـا این بـرنـدگـان قـلابی هـمانـند دانـش آمـوزان بـاهـوش و بـا اسـتعداد رفـتار شـد بـه طـور قـابـل تـوجهی در آزمـون بـعدی نـتایج بهـتری داشـتند.

روش های پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس

مسـئولـیت‌پـذیـری کـودک از هـمان ابـتدای زنـدگـی مـتناسـب بـا تـوانـایی‌های ذهـنی و جـسمانـی اش رفـتارهـایـی از خـود نـشان مـی‌دهـد کـه مـبین مسـئولـیت‌پـذیـری اوست.

او بـه دنـیای اطـراف خـود مـی‌نـگرد و سـوژه هـای مـختلفی را انـتخاب و خـود را درگـیر آنـها مـی‌کـند. در کودکی دری وجـود دارد که اگـر آن در باز شود آینده بدان وارد می‌شود.

مهد کودک و پیش دبستانی الفبا در تهران در خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، چهار راه قنات، پلاک ۲۸۱ واقع است.

به سایت مهد کودک و پیش دبستانی الفبا سر بزنید.

گزارش تصویری امیررضا هرمزی را ببینید:

پایان پیام

کد خبر : 100858

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=100858

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.