اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...

کتابخانه‌ ملی رشت اولین کتابخانه‌ ملی ایران

به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی، فکر تاسیس کتابخانه ملی در سال ۱۳۰۶ توسط محمد علی تربیت، رییس اداره فرهنگ گیلان، در زمین اهدایی شهرداری رشت به این اداره مطرح شد

در روز ۱۶ آذر سال ۱۳۰۶ جمعیتی به نام نشر معارف گیلان که هدف آن ساخت کتابخانه ملی بود تشکیل شد و سرانجام در روز پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۱۳ هم‌زمان با جشن هزاره فردوسی کتابخانه مذکور گشایش یافت. احداث این بنا هم‌زمان با ساخت و ساز یک سلسله ابنیه اداری و عام‌المنفعه در شمال ایران در دوره عهد پهلوی اول انجام گرفت و نوع معماری آن تقلیدی از معماری شرق اروپا می‌باشد.

ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﻣﻌﻄﻮف ﮔﺸﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﺮ در اوﻟﯿﻪ ﺑﻨﺎ در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺳﺘﻮﻧﭽﻪﻫﺎی ﺟﺎنﭘﻨﺎه اﻃﺮاف راهﭘﻠﻪﻫﺎ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوز ﭘﺲ از اﻟﺤﺎق ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﻟﯿﻪ و اﺣﺪاث ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺎقﻫﺎﯾﯽ ﻫﻼﻟﯽ دارﻧﺪ ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه. ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻃﺎقﻫﺎ و در ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﭘﻨﺞ ﮐﺎدر ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ﺷﻤﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را آراﺳﺘﻪاﻧﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎدر ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درون ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻧﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ رﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

این کتابخانه دارای ۱۵۰ هزار جلد کتاب چاپی و ۱۷۵۰ جلد کتاب خطی است که برخی از آنها منحصر به فرد هستند. تعداد اعضای آن ۲۰۰۰۰ نفر است و روزانه به طور متوسط ۱۵۰۰ نفر از این کتابخانه استفاده می‌کنند. مجموعه مطبوعات قدیم گیلان، تعدادی تابلوی نقاشی و اسناد و مدارک خطی، از اقلام برجسته این کتابخانه مردمی است. بیشتر مراجعان کتابخانه را دانش‌پژوهان، دانشجویان و دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان تشکیل می‌دهند.

شایان ذکر است کتابخانه ملی رشت در ورودی خیابان علم‌الهدی جنب ساختمان شهرداری رشت قرار دارد.

پایان پیام

لینک کوتاه مطلب : https://golvani.ir/?p=101556

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.