آرشیو روزانه

۱۳۹۹/۰۵/۰۱

شناخت چین با این دو کتاب

مناسب دیدم این دو مجلد را معرفی کنم تا حداقل کارشناسان و مراکز مطالعات راهبردی کشور بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. شناخت چین با این دو کتاب ممکن می‌شود.