مرور برچسب

سلیمان میرزاپور رشنو

استثمار زاگرس را تمام کنید

با انجام اینگونه اقدامات تمام اصول آمایش سرزمین را به سخره گرفته‌ایم. هم اکنون نیز پروژه‌های دیگری در دست اقدام و مطالعه است تا زاگرس را برای همیشه عقیم سازد. استثمار زاگرس را تمام کنید