اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

سلیمان میرزاپور رشنو

استثمار زاگرس را تمام کنید

با انجام اینگونه اقدامات تمام اصول آمایش سرزمین را به سخره گرفته‌ایم. هم اکنون نیز پروژه‌های دیگری در دست اقدام و مطالعه است تا زاگرس را برای همیشه عقیم سازد. استثمار زاگرس را تمام کنید