اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

قطعی برق

قطعی برق زیر سر کیست؟

قطعی برق زیر سر کیست؟خوشبختانه در همه‌ی زمینه‌ها رشد داشتیم. مثل رشد در بهای انرژی، رشد در رقم آبونمان ماهانه، رشد در حداقل ...