مرور رده

کتاب و نشر

بازار کتاب و نشر از مباحث مهم جامعه فرهنگی امروز ماست. پایگاه خبری گلونی در راستای اعتلای فرهنگ کتاب خوانی و حوزه کتاب و نشر اخبار این حوزه را منتشر می کند.

شناخت چین با این دو کتاب

مناسب دیدم این دو مجلد را معرفی کنم تا حداقل کارشناسان و مراکز مطالعات راهبردی کشور بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. شناخت چین با این دو کتاب ممکن می‌شود.