مرور رده

رادیو گُلوَنی

رادیو گُلوَنی جاییست برای سخن گفتن از رسانه ای به نام رادیو. رادیو گلونی به اتفاقات و مطالب مختلف پیرامون رادیو می پردازد و درباره آن سخن می گوید.